Algemeen

Our Foundation supports

Do you also want to live and work together, on an equivalent basis? Then you can ask for financially support for your project or activity to the Gerard Endenburg Foundation. We support initiatives and projects in the Netherlands who contribute to social innovation, participation and social cohesion, by using or intending to use the sociocratic circle-organization and decision-making method (SCM).

Possible initiatives and projects

You might think of projects like:

Sociocracy in Local Governance
Supporting a municipality or group of municipalities that see the implementation of SCM as a way to improve participation. "How do you organize sociocratic participation of residents?" Our support can result in a developed structure and guide for SKM in Local Government.

Encouraging sociocracy partnerships within the Public Administration
Cooperation between several provinces, countries and organizations. Think of cooperation by NGOs with governments and public-private partnerships.

Interdisciplinary work in the health sector
To improve the quality of healthcare the cooperation between medical professionals is more and more important. How can different specialties from different cultures understand each other better? Thinking and working in a Sociocratic way creates and promotes equivalency and is a perfect basis for collaboration and quality.

True sustainability in the financial sector
Wouldn’t it be nice if the sociocratic way of thinking gets familiar in the financial sector. As foundation we would like to support initiatives which support the principle of equivalence as a way for more sustainable thinking in the financial world.

Stimulating innovation by sociocracy
In companies and organizations ideas for innovation are coming from operational level. Most good ideas however are stopped by the middle management. Sociocratic circle organization is much stronger and more effective in rapidly implementing innovative ideas from the bottom to the top of organizations (AR:)and the other way around). Which CEO or director would not want that? As a foundation, we are pleased to support the development of a Roadmap for innovation, based on SCM.

And much more
But you can also think of initiatives with the aim to:

  • Improve self-managing teams in youth care, thanks to sociocracy
  • Add value in public-private partnerships by the decision making where every vote counts.
  • Sociocracy as a basis for healthy cooperation in Hospitals
  • New leadership = sociocratic leadership = correctable leadership = vulnerable leadership = strong leadership

 

How to apply for support?
Download the application form, see link at the end of this page.

Criteria for applications
The board of the foundation has a number of criteria for assessing applications:

  • Aid Foundation GEF is focused on concrete, nameable projects in the preparatory phase and is never a permanent support.
  • The GEF provides financial support for organizational relationships *); not governments or institutions in which commercial, political or religious goals prevail over social interests.

*) Organizational contexts is meant as people with a common goal which entered into a certain, proven, organization (workgroup, project, association, foundation, cooperative, etc.) and know themselves as such connected with each other and their ambition.

NB This means the GEF in principle does not provide financial support to individuals sec, there is always a connection with its organizational context, financial contributions should be such as required and contribute to the greater whole.

Note: We work with deadlines for submitting applications! the next is December 3rd!

If you have questions or need guidance please contact This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

We have made an English translation of our Application Form.
You can download it here.

2017:
Gericht op de verdere invoering, scholing en inbedding van de Sociocratische Kringorganisatie Methode in de twee betrokken moederorganisaties van een samenwerkingsproject. 

Gericht op verduidelijking verantwoordelijkheden en onderlinge samenwerking, betere raadpleging van de achterban bij de beleidsvorming, slagvaardiger kunnen besluiten, groter draagvlak voor en snellere implementatie van beleid en sterker eigenaarschap van alle betrokken bij het Verloskundig Samenwerkingverband (VSV), door nadere kennismaking met, implentatie van en scholing in en intervisie op de Sociocratische Kringorganisatie Methode.

Gericht op nadere kennismaking, begeleiding, scholing, intervisie in het leren toepassen van de Sociocratische Kringorganisatie Methode in een horeca onderneming. Met het doel om de medewerkers meer te betrekken bij belangrijke beleidsbeslissingen zoals hoe sturing aan de winkels te geven en aan de onderlinge taakverdelingen. Passend bij het zelfsturend werken wat er in de verschillende vestigingen al gebeurt.

Gericht op begeleiding, scholing en intervisie in het leren werken met de Sociocratische Kringorganisatie Methode in een Verloskundig Samenwerkingverband (VSV)

Gericht op het leren gelijkwaardig samen te werken, met toepassing van de sociocratische kringorganisatiemethode (SKM) in een organisatie, een educatief centrum, die zich richt op het zo zelfstandig mogelijk leren functioneren van bewoners in de maatschappij.

Gericht op scholing, begeleiding en intervisie in het verder leren toepassen van de sociocratische kringorganisatiemethode (SKM) in een eerstelijns verloskundig samenwerkingsverband.

Het verder scholen van bewoners/huurders en het begeleiden in het zich verder eigen maken van de sociocratische wijze van besluiten.

Een initiatief van een individu om zich verder te bekwamen in de sociocratische kringorganisatiemethode (SKM) en de toepassing daarvan in een lokale situatie in India. Dit project wordt aangevuld met ondersteuning in het verkrijgen van certificering als sociocratische deskundige om samen met anderen te komen tot de oprichting van een Office in India.

 

2016:
Een aanvraag gericht op het implementeren van de sociocratische methode in een nieuw vorm te geven Verloskundig Samenwerkings Verband. En daarmee het vormgeven van een gezamenlijke visie en missie en organisatie van de ketenzorg voor een optimale geboortezorg.

Een aanvraag gericht op de productie van een boek over sociocratie in het duits om op die manier meer mensen in het duitstalig gebied in aanraking te brengen met de sociocratische kringorganisatie methode en besluitvorming.

Een aanvraag gericht op het vergroten van de capaciteit van het aantal deskundigen op het gebied van sociocratie. In dit geval gericht op de doelgroep groepswonen.

2015:
Een aanvraag gericht op het ontwikkelen van een sociocratische franchisemodel, waarmee unieke en zelfstandige rechtspersonen (individuen, organisaties etc.) kunnen samenwerken in een (kring)organisatie. 

2014/2015:
Twee aanvragen gericht op het vergroten van de capaciteit van het aantal deskundigen op het gebied van sociocratie. Hierdoor kunnen meer bedrijven en instellingen, die geïnteresseerd zijn in de invoering van de sociocratische kring organisatie methode, begeleid worden.

Wanneer we om ons heen kijken in onze vooral democratisch georganiseerde wereld zien we snel de vele tekortkomingen van het democratische beginsel dat de meerderheid beslist voor ons allemaal. Op wereld- en landenniveau zien we ongelijke verdeling van welvaart en welzijn en sociale ongelijkheid. Maar ook in organisaties, bedrijven en samenwerkingsverbanden zijn scheve verdelingen van invloed en macht vooral regel en geen uitzondering.

Wie heeft kennisgemaakt met sociocratie en de Sociocratische Kringorganisatie Methode weet dat dit echt anders kan; echte gelijkwaardigheid in besluitvorming op basis van consent. Daardoor groeit onze creativiteit om problemen op te lossen en waarde toe te voegen. En hoewel Gerard Endenburg de SKM al in 1970 heeft ontwikkeld zijn het gedachtegoed en de toepassing ervan in de praktijk wat ons betreft nog lang niet wijd genoeg verspreid. We ondersteunen een sociale innovatie die zijn gelijke niet kent en die wereldwijd wordt gewaardeerd. Maar die tegelijkertijd te maken heeft met conditionering, organisatistructuren en gevestigde machtsposities en denkwijzen. Hiervoor is veel "ontwikkelingswerk" nodig; van wetenschappelijke onderbouwing en vertaling naar andere talen, tot proefprojecten die de kans krijgen zich in de praktijk te bewijzen.

Voor meer informatie: kijk op de website van het Sociocratisch Centrum Nederland

Als kringen in een vijver (GEF introductie)

In 1970 introduceert Gerard Endenburg (1933) de Sociocratische Kringmethode. Een methode die hij continu verder ontwikkelt. Hij deelt zijn inzichten in diverse publicaties, presentaties en ook als bijzonder hoogleraar (Maastricht).

In 1977 ziet het Sociocratisch Centrum Nederland (SCN) het licht.
In 2012 start de Gerard Endenburg Foundation (GEF), gericht op ondersteuning bij sociocratische initiatieven voor sociale innovatie.
In 2013 start The Sociocracy Groep (TSG) gericht op wereldwijde verspreiding.

Zoals kringen in de vijver, na de kiezelsteen, verspreidt de sociocratische gedachte zich. Ook internationaal: Canada, USA, Oostenrijk, Frankrijk, België kennen hun eigen Offices. Zij werken samen in TSG. In Duitsland en Zwitserland zijn Offices in oprichting. Inmiddels zijn gecertificeerde sociocratisch deskundigen van TSG actief in 16 landen (2017).
Zoals kringen in een vijver…

Gerard Endenburg: ‘GEF wil organisaties helpen bij veranderingsprocessen.’

 

De Gerard Endenburg Foundation
Op weg naar een betere samenleving (GEF movie)

Samenhang in beeld

Deze 'totaal'-film gaat in op de belangrijkste pijlers die het fundament vormen van onze Foundation en de Sociocratische Kringorganisatie Methode (SKM). U kunt elke pijler ook als kort zelfstandig filmpje zien; deze overall montage benadrukt de samenhang als geheel.

De film geeft u - in 19 minuten - een beeld van de Gerard Endenburg Foundation, van het waarom, het waartoe en het hoe van onze activiteiten.

De GEF steunt..

De Foundation biedt de mogelijkheid voor (financiële) ondersteuning van organisaties die met de SKM werken, en zich daarin verder willen ontwikkelen.
Organisaties die nog niet met de SKM werken, maar dit wel overwegen, zijn welkom bij het Sociocratisch Centrum Nederland voor een gratis adviesgesprek met een sociocratisch adviseur. Wanneer dit advies leidt tot concrete scholings- of begeleidingsactiviteiten, kan men kunt u alsnog een beroep doen op financiële ondersteuning vanuit de Foundation.

Steunt u de GEF?

De inzet van de Gerard Endenburg Foundation wordt bepaald door de beschikbare financiële middelen. Daarin zijn wij mede afhankelijk van inkomsten van derden, zoals sponsoring, donaties en legaten. Op die manier kunt ook u bijdragen aan de realisering van sociale innovatie via de SKM. Een belangrijke stap op weg naar een betere samenleving.

Gerard Endenburg, voorzitter

Hans Wentink, secretaris

Piet Slieker, penningmeester

Jan Klomp, lid

Sjoerd Bloemsma, lid

 

 

Jaarverslag 2018 en Jaarplan 2019

Kijk hier voor het jaarverslag 2018 en jaarplan 2019

 

Verslag uitgeoefende activiteiten:

is opgenomen in jaarverslag 2018


Financiele verantwoording
:

balans en jaarrekening per 31 december 2018, inclusief toelichtingen