2023:

logo tsgMasterclass Sociocratic Remuneration

Naast het sociocratisch besluitvormingsmodel en het juridische model wil TSG ook onderzoeken of en zo ja hoe het sociocratisch beloningsmodel zelf kan gebruiken en andere organisaties daarbij kan adviseren. Tijdens de internationale masterclass zijn met ondersteuning van de GEF aan de hand van de theorie een concept geïntroduceerd voor het toepassen van de bestaansmogelijkheidgarantie bij TSG. Voor het verder uitwerken van de variabele beloning en het sociocratisch aandeelhouderschap is een Hulpkring opgezet met externe deskundige begeleiding.

 

Logo CreaccionWe work to inspire both entrepreneurs and small businesses, to create and design mindful projects and business models that will achieve a balance of sustainability that impacts the three pillars of social, environmental as well economic issues.

To do so, we need a great tool that allows dynamic and participatory governance. We believe that sociocracy will give us these fields of action to make smarter and more informed decisions, in which everyone will feel part of the same project,
that is, the common good.

https://epncreaccion.com/

 

logoTimeWindowHet doel van TimeWindow is het versterken en empoweren van Rotterdamse (podium)kunstenaars door middel van een community. Onze doelstellingen liggen op materieel, inhoudelijk en maatschappelijk vlak: door (1) het delen van studioruimtes en andere faciliteiten, (2) het organiseren van een omgeving en programma voor artistieke en professionele doorontwikkeling en (3) het vergroten van de maatschappelijke werking van kunst en makers.
Deze willen we als gemeenschap via het ontwikkelen van collectieve strategieën bereiken om zodoende een duurzaam alternatief te zijn voor de competitieve logica die in de culturele sector de overhand heeft.

TimeWindow krijgt steun van de GEF om een geheel sociocratisch georganiseerde organisatie te worden. De gesprekscultuur is aanzienlijk verbeterd sinds we sociocratisch vergaderen, de volgende fase geeft TimeWindow de gelegenheid om de circulariteit in de organisatie te verbeteren. Een bottom-up initiatief leert hoe het leidinggeven de effectiviteit kan realiseren.

 

logo CaradamaTijdens de bijeenkomsten van de Federatie van VSV’s kwam Marlies Kluiters als eerste in contact met Sociocratie. Deze wijze van besluitvorming sprak haar aan en daarom heeft ze in 2022 de opleiding: Sociocratisch leiden van een vergadering gevolgd. Nu nauw betrokken bij de Federatie van VSV’s waarbij het beslissen op basis van gelijkwaardigheid een belangrijke peiler is. Met de aanvullende training “nieuwe leiden, circulair en intensief” wil ze de kennis gebruiken en meenemen naar het geboortezorgveld. Daarnaast heeft ze samen met het Sociocratie centrum een Consentspel voor VSV ontwikkeld, waarbij VSV’s kennis kunnen maken met de Sociocratische besluitvorming.

 

logoSCNHet Sociocratisch Centrum Nederland, oftewel TSG NL heeft een financiele bijdrage gevraagd en toegezegd gekregen voor een startbijeenkomst cq studiedag m.b.t. strategieontwikkeling van het Centrum cq TSG Office.
En in het verlengde daarvan een bijdrage voor een verder ontwikkelproces, op basis van de uitkomst van de studiedag, om tot een meerjaren plan te komen voor de verdere groei van de organisatie.

 

VSV ArnhemVSV Kracht Arnhem e.o.

Het VSV zet zich in om een krachtige start voor het gezin te realiseren vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor ( aanstaande) moeders en hun ( ongeboren) kind.

 Hiervoor is een krachtige samenwerking nodig op basis van gelijkwaardigheid door de vier pijlers waaruit het VSV bestaat. De goede ervaringen met een sociocratische besluitvormingsstructuur bij andere VSV’s heeft geleid tot een keuze van het VSV voor deze aanpak. De achterban stemt daarmee in en er is al een Besluitvormende kring (BVK) samengesteld, naast het bestuur. Dit bestuur wil de samenwerking structureel verbeteren.
We hebben daarbij de volgende aanpak voor ogen en inmiddels afgesproken met het Sociocratisch Centrum:
Begeleide kringvergaderingen van de BVK en een aparte trainingsdag. Tijdens die begeleiding werken we onder meer aan de onderstroom, de visie, de taakverdeling en de inrichting van de werkorganisatie waaronder bestuur en werkgroepen;
Een informatiesessie voor de achterban waarin zij de besluitvormings structuur van het VSV krijgt uitgelegd. Zodat leden weten waar hun plek in deze structuur is: hoe ze direct en indirect invloed kunnen uitoefenen op de beleidsbepaling van het VSV;
Extra training voor de gespreksleider(s) van de BVK om goed in hun rol te komen. Zij spelen een essentiële rol in de kwaliteit van de vergaderingen;
Juridische begeleiding bij het opstellen van een samenwerkingsconvenant. Zodat er een goede formele basis van afspraken ligt voor de samenwerking: zoals de organisatie van de besluitvorming, de domeinen van de verschillende  gremia (bestuur, BVK, werkgroepen, achterbanoverleggen) etc.

 

Marije Droogendijk logo geboortezorgMarije Droogendijk kwam als verloskundige bij VSV In Zwang in contact met sociocratisch vergaderen in 2010. Als eerste VSV werden zij hierin getraind. Het maakte dat besluiten meer gedragen werden en mensen zich echt uit konden spreken. Het was niet meer het recht van de hardste roeper, het werden echt groepsbesluiten. In haar huidige werk als onafhankelijk voorzitter en voorzitter van de Federatie van VSV’s ziet ze regelmatig groepen die nog niet op deze manier vergaderen waar dit mogelijk wel helpend kan zijn. Juist het besluiten nemen op basis van gelijkwaardigheid door echt naar elkaar te luisteren, maar ook het niet zomaar “nee” kunnen zeggen maar met een alternatief komen, maakt dat groepen (ook als het netwerken zijn) zich wel echt gecommitteerd weten.

Het belang van deze zaken wil Marije doorgeven in haar werk en visie in de landelijke geboortezorg. Hiervoor was een aanvullende training “het nieuwe leiden, circulair en inclusief” gewenst. Deze kennis wil zij meenemen in het uitdagende landelijke en regionale geboortezorgwerkveld.

 

2022:

Logo VOICE studieLian Siebelt en Jolanda Liebregts, zijn allebei nauw betrokken bij de ontwikkelingen in de organisatie van integrale geboortezorg. Lian is als ketenregisseur actief in de geboortezorg en vervult daar verschillende rollen. Jolanda onderzoekt de organisatie van integrale geboortezorg in de VOICE studie en is daarnaast adviseur voor verschillende partijen in de geboortezorg (landelijk en regionaal) die bezig zijn met de doorontwikkeling van hun organisatie.

We hebben gemerkt dat de SocFederatie VSV coloriocratische vergader en besluitvormingsmethode heel waardevol is als het gaat om de samenwerking in de integrale geboortezorg.

Overleggen zoals de VSV vergaderingen en het betrekken van de verschillende achterbannen zijn gebaat bij een sociocratische vergaderstructuur; waarbij echte gelijkwaardigheid en besluitvorming op basis van consent centraal staan.  We willen ons daarom meer bekwamen in die methode middels de cursus 'Het nieuwe leiden, circulair en inclusief', zodat we met kennis van zaken anderen in onze branche kunnen informeren en bijstaan. Daarom doen we deze training met steun van de GEF.

 

 

VSVACMACM Regiegroep Brabant
Om de samenwerking en de besluitvorming binnen de ACM structureel te verbeteren heeft het ACM de ambitie om Sociocratische besluitvorming toe te gaan passen binnen de ACM regiegroep en de 3 VSV's (VSV Anna, VSV Catharina Ziekenhuis Eindhoven en het VSV Maxima Medisch Centrum).

Het doel hierbij is 4-ledig:
Hogere vergaderkwaliteit: beter naar elkaar luisteren, iedereen komt voldoende aan het woord. Grotere onderlinge veiligheid waardoor deelnemers zich nadrukkelijker uit durven spreken (ook waarom ze bepaalde zaken niet willen). De besluitvorming verloopt sneller, via een heldere structuur. Besluiten zijn voor alle betrokkenen duidelijk en af.
Heldere besluitvormingsstructuur: het is alle betrokken duidelijk waar wat besloten wordt. Ook voor de achterbannen van de vertegenwoordigers in de ACM regiegroep. De plek van informele overleggen is duidelijk en welke plek ze innemen in de besluitvormingsstructuur
Goede verbinding en betrokkenheid van de achterban: er is een transparant proces voor de wijze waarop achterbannen worden meegenomen in de besluitvorming binnen het ACM, de vertegenwoordigers in de regiegroep hebben een duidelijk mandaat van hun achterban, de achterban weet waar ze terecht kan met eventuele bezwaren tegen ACM besluiten, de achterban accepteert de besluitvormingsstructuur en haar plek daarin.
Duurzame basis voor samenwerking: het hebben van een duidelijk programma voor het onderhouden en verder ontwikkelen van de nieuwe besluitvormings- structuur en -cultuur, door het onderhouden en verder ontwikkelen van de competenties van de deelnemers.
In vijf stappen werkt het ACM aan het realiseren van bovenstaand doel. Ze komen voort uit eerdere ervaringen in de geboortezorg en de voorbespreking met het SCN.

 

VSVDordrechtVerloskundige Samenwerkingsverband (VSV) Dordrecht e.o. heeft sinds 2018 succesvol kunnen samenwerken dankzij de implementatie van de Sociocratische Kringorganisatiemethode (SKM) in het VSV-bestuur. Een bestuurswissel en gespreksleiderswissel is na 3,5 jaar nodig. Daaromheen wil het VSV zich verder ontwikkelen in het werken volgens de SKM.

Hierbij wordt ze opnieuw begeleid door het Sociocratisch Centrum Nederland, welke drie trajecten omvat:

  1. Bestuurswissel en aanpassing van de structuur
  2. Verbetering van de samenwerking, vertrouwen en gelijkwaardigheid binnen werkgroepen en achterbankringen
  3. Ontwikkelen van een sociocratische rechtspersoon voor het VSV

 

logo SCNSociocratisch Centrum Nederland.
Ontwikkeling van de sociocratische Community of Practice (SCoP), een laagdrempelige leeromgeving en ontmoetingsplek, met een jaarlijks activiteitenprogramma.

De SCoP is voor oud-deelnemers van trainingen en geïnteresseerden in de SKM (met gefundeerde kennis), die kunnen deelnemen tegen een vaste jaarlijkse bijdrage. Het heeft als doel het toepassen van de SKM te begeleiden en te versterken.

De Community of Practice bestaat uit een combinatie van live ontmoetingen en een digitale leeromgeving (nu vormgegeven in Basecamp, de zogenaamde ‘Sociocratic Wonderwall’) waarin leerkringen, intervisie- en themabijeenkomsten plaatsvinden. Het SCN biedt zo continuïteit in het blijven leren. Door feedback en reflectie op situaties waarin je aan de grenzen raakt van je kunnen. Te leren van elkaars ervaringen. En zodoende steeds complexere besluitvormingssituaties aan te kunnen.

Bedoeld als een steuntje in de rug, want soms voel je je met je enthousiasme voor de sociocratische handvatten en mindset alleen staan. Dan helpt het ontmoeten van gelijkgestemden om enthousiast te blijven. Bijvoorbeeld door het delen van successen.

 

logoVSVROndonZwangerschapVSV Rondom Zwangerschap is een zogenaamde VSV (Verloskundig Samenwerkings Verband) in Leeuwarden e.o. De vereniging is op zoek geweest welke vorm van besluitvorming het beste past bij de  vereniging en kwam tijdens hun zoektocht in contact met de Sociocratische besluitvorming en wel via het Sociocratisch Centrum Nederland. Na een intakegesprek hebben ze uiteindelijk een offerte opgevraagd bij het Sociocratisch Centrum Nederland en op 24 maart 2022 is de eerste kick off bijeenkomst geweest, onder begeleiding van Pieter van der Meche en een collega. Ze hebben zowel de expertise ingehuurd voor de begeleiding van een ALV als een training/scholingsprogramma bij het Socratisch Centrum Nederland over sociocratisch besluiten binnen het VSV.