2022:

VSVACMACM Regiegroep Brabant
Om de samenwerking en de besluitvorming binnen de ACM structureel te verbeteren heeft het ACM de ambitie om Sociocratische besluitvorming toe te gaan passen binnen de ACM regiegroep en de 3 VSV's (VSV Anna, VSV Catharina Ziekenhuis Eindhoven en het VSV Maxima Medisch Centrum).

Het doel hierbij is 4-ledig:
Hogere vergaderkwaliteit: beter naar elkaar luisteren, iedereen komt voldoende aan het woord. Grotere onderlinge veiligheid waardoor deelnemers zich nadrukkelijker uit durven spreken (ook waarom ze bepaalde zaken niet willen). De besluitvorming verloopt sneller, via een heldere structuur. Besluiten zijn voor alle betrokkenen duidelijk en af.
Heldere besluitvormingsstructuur: het is alle betrokken duidelijk waar wat besloten wordt. Ook voor de achterbannen van de vertegenwoordigers in de ACM regiegroep. De plek van informele overleggen is duidelijk en welke plek ze innemen in de besluitvormingsstructuur
Goede verbinding en betrokkenheid van de achterban: er is een transparant proces voor de wijze waarop achterbannen worden meegenomen in de besluitvorming binnen het ACM, de vertegenwoordigers in de regiegroep hebben een duidelijk mandaat van hun achterban, de achterban weet waar ze terecht kan met eventuele bezwaren tegen ACM besluiten, de achterban accepteert de besluitvormingsstructuur en haar plek daarin.
Duurzame basis voor samenwerking: het hebben van een duidelijk programma voor het onderhouden en verder ontwikkelen van de nieuwe besluitvormings- structuur en -cultuur, door het onderhouden en verder ontwikkelen van de competenties van de deelnemers.
In vijf stappen werkt het ACM aan het realiseren van bovenstaand doel. Ze komen voort uit eerdere ervaringen in de geboortezorg en de voorbespreking met het SCN.

 

VSVDordrechtVerloskundige Samenwerkingsverband (VSV) Dordrecht e.o. heeft sinds 2018 succesvol kunnen samenwerken dankzij de implementatie van de Sociocratische Kringorganisatiemethode (SKM) in het VSV-bestuur. Een bestuurswissel en gespreksleiderswissel is na 3,5 jaar nodig. Daaromheen wil het VSV zich verder ontwikkelen in het werken volgens de SKM.

Hierbij wordt ze opnieuw begeleid door het Sociocratisch Centrum Nederland, welke drie trajecten omvat:

  1. Bestuurswissel en aanpassing van de structuur
  2. Verbetering van de samenwerking, vertrouwen en gelijkwaardigheid binnen werkgroepen en achterbankringen
  3. Ontwikkelen van een sociocratische rechtspersoon voor het VSV

 

logo SCNSociocratisch Centrum Nederland.
Ontwikkeling van de sociocratische Community of Practice (SCoP), een laagdrempelige leeromgeving en ontmoetingsplek, met een jaarlijks activiteitenprogramma.

De SCoP is voor oud-deelnemers van trainingen en geïnteresseerden in de SKM (met gefundeerde kennis), die kunnen deelnemen tegen een vaste jaarlijkse bijdrage. Het heeft als doel het toepassen van de SKM te begeleiden en te versterken.

De Community of Practice bestaat uit een combinatie van live ontmoetingen en een digitale leeromgeving (nu vormgegeven in Basecamp, de zogenaamde ‘Sociocratic Wonderwall’) waarin leerkringen, intervisie- en themabijeenkomsten plaatsvinden. Het SCN biedt zo continuïteit in het blijven leren. Door feedback en reflectie op situaties waarin je aan de grenzen raakt van je kunnen. Te leren van elkaars ervaringen. En zodoende steeds complexere besluitvormingssituaties aan te kunnen.

Bedoeld als een steuntje in de rug, want soms voel je je met je enthousiasme voor de sociocratische handvatten en mindset alleen staan. Dan helpt het ontmoeten van gelijkgestemden om enthousiast te blijven. Bijvoorbeeld door het delen van successen.

 

logoVSVROndonZwangerschapVSV Rondom Zwangerschap is een zogenaamde VSV (Verloskundig Samenwerkings Verband) in Leeuwarden e.o. De vereniging is op zoek geweest welke vorm van besluitvorming het beste past bij de  vereniging en kwam tijdens hun zoektocht in contact met de Sociocratische besluitvorming en wel via het Sociocratisch Centrum Nederland. Na een intakegesprek hebben ze uiteindelijk een offerte opgevraagd bij het Sociocratisch Centrum Nederland en op 24 maart 2022 is de eerste kick off bijeenkomst geweest, onder begeleiding van Pieter van der Meche en een collega. Ze hebben zowel de expertise ingehuurd voor de begeleiding van een ALV als een training/scholingsprogramma bij het Socratisch Centrum Nederland over sociocratisch besluiten binnen het VSV.

 

2021:

FMCCVThe Mi Ciudad Con Vida Foundation is progressing in the development of its purpose and challenge te create social change, and specifically to promote the empowerment and autonomy of the inhabitants of communities located in disadvantaged areas in the country of Colombia. It is understood that one of the main lines of action is to promote the resilience of the nuclear aspect of the communities, which are the families and their components. As well as to bring social welfare in places characterized by a high rate of vulnerability.
The FMCCV wants to you use sociocratic method and be trained in it.

Nury Buendia, Director, Fundacion Mi Ciudad Con Vida. : 'It is an opportunity to take the Foundation and our intervention in the vulnerable communities in which we work to another level. The effect of the sociocratic model will allow a governance system that creates a more secure and productive environment for the organization. It is very important for the foundation after the stage of integration of the model in the management of the foundation, the community and the children will be led to learn the model and leave the sociocratic groups installed in the community.'

The Spanish branch of the Sociocracy Group will provide the guidance.

 

'Wetenschap als gemeengoed: Gelijkwaardigheid en machtsverdeling in het Eyra ecosysteem'

Eyra is een organisatie die gelijkwaardigheid voorop stelt. Dit komt zowel terug inEyra logo de manier waarop ze de organisatie van Eyra in willen richten als in hun visie statement: 'We work towards a world in which the current state of human knowledge is available to all of humankind, so anyone can learn from and build upon previous knowledge.'

Menselijke kennis is van iedereen en de huidige status van menselijke kennis zou voor iedereen beschikbaar moeten zijn. In dit project, gesteund door de GEF, werkt Eyra ondersteund door het Sociocratisch Centrum Nederland, toe naar de organisatorische en juridische borging van gelijkwaardigheid op basis van sociocratie in het Eyra ecosysteem.

Voor Eyra Leap B.V. betekent dit gelijkwaardigheid, medezeggenschap en mede-eigenaarschap voor de medewerkers, zodat alle medewerkers zo goed mogelijk samenwerken om de visie, missie en doelstelling van Eyra na te streven. Voor Stichting Eyra Nova betekent dit gelijkwaardigheid en medezeggenschap van afgevaardigden vanuit zowel Eyra Leap B.V., als de academische wereld en de maatschappij. Wetenschap wordt immers bekostigd door belastinggeld. Het is daarom belangrijk dat opgedane kennis zo goed en transparant mogelijk teruggegeven wordt aan de maatschappij, en dat zowel de maatschappij als de academische wereld daar ook zeggenschap over heeft.

Een mooie stap richting een sociocratisch ingericht Eyra ecosysteem voor de wetenschap.

 

logoSCNHet Sociocratisch Centrum Nederland merkt een groeiende interesse naar juridische borging van de SKM. Zowel in het maatschappelijke domein in de vorm van buurtcoöperaties en bewonersinitiatieven, maar ook bij woongroepen en professionele samenwerkingsverbanden zoals VSV’s en eerste lijncoöperaties. Zij ervaren ook dat de sociocratische rechtsvormen niet altijd even goed worden begrepen. En dat organisaties die de SKM juridisch borgen te weinig oog hebben voor het functioneren van hun Topkring, in het bijzonder het extern deskundig sociocratisch topkring lid.

Met de recente komst van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) is een goed moment om de dienstverlening op dit gebied te versterken. De sociocratische rechtspersonen verder te ontwikkelen. Deze beter en aansprekender onder de aandacht te brengen. Als ook het instellen en begeleiden van een Topkring. En de permanente ontwikkeling van het extern sociocratisch deskundig topkring beter vorm te geven. Zodat organisaties die werken met de SKM beter verbonden worden met het TSG ecosysteem. En de sociocratische ondergrens voor een groeiend deel van de Nederlandse samenleving gaat gelden.
Hiertoe heeft het SCN een interessant ontwikkel en trainings programma ontwikkeld, wat de GEF graag wil ondersteunen.

 

logo tsgTSG organiseert jaarlijks een masterclass voor al haar gecertificeerde sociocratie deskundigen met ondersteuning van de Gerard Endenburg Foundation. Als vervolg op de masterclass van vorig jaar, over de theorie en praktijk van een Topkring, gaat het dit jaar over het meten van de gelijkwaardigheid in organisaties, de “Sociocratische audit”.

Meten is een essentieel element in de Sociocratische Kringorganisatie methode. In de Circle Constitution is opgenomen dat de kwaliteit van de gelijkwaardigheid (mensenrechten) in organisaties periodiek moet worden gemeten door een onafhankelijke sociocratie accountant, net als de financiële metingen.

Deze masterclass is het begin van de ontwikkeling van de sociocratie accountant om klanten te helpen bij hun ontwikkeling naar een gecertificeerde sociaal verantwoorde onderneming.

 

NAASLogoNAAS – Network of Arab Alternative Screens e.V., a German non-profit organization, is a growing constellation of non-governmental cinema spaces in the Arabic-speaking region, and currently counts 21 members and affiliates in 11 countries.

NAAS finds unequivocal alignment with the values and the strategic direction of Gerard Endenburg Foundation and trusts that the Sociocratic Circle-Organisation Method would be integral to furthering its mandate to champion alternative practices in the cultural economy, broaden access to the cinema sector and overcome isolation and fragmentation, through a commitment to the radical values and practice of horizontal governance and measures of accountability in the arts and culture sector.

Through this project, NAAS plans to incorporate the sociocratic model into its organizational structure and help over 20 arts and culture institutions in the Arabic-speaking region move closer to a more integrative, inclusive, and transparent model of governance and decision-making. NAAS will start with an introduction and training into Sociocracy and will work towards its implementation throughout the network through a series of training workshops for its members.

 

logo 1 stuk deschoolDe School in Zandvoort wil zich verder bekwamen in de Sociocratische Kringorganisatie Methode en wil graag haar directeur opleiden en certificeren als sociocratisch organisatie- en scholingsdeskundige.

Het doel is tweeledig:
1. De aanleiding voor dit project is de ontwikkeling van de cursus sociocratie voor ouders. Kwaliteitsborging is dan vereist. Die wordt in de beginfase verzorgd door een gecertificeerd sociocratisch deskundige. Op termijn wil de directeur van De School de training zelf kunnen verzorgen.
2. De School ​heeft tevens de ambitie om andere scholen te begeleiden bij de toepassing van het concept van De School, waaronder implementatie van de SKM.

De opleiding zorgt voor een verdieping van de reeds opgedane praktijkervaring en -kennis over de SKM zoals deze is geïmplementeerd op De School. Tevens leert het de lege methode te kennen en te doorgronden. De manier van organiseren zorgt voor een kwaliteitsslag in het beleidsontwerp en de besluitvorming in verschillende organisaties, waaronder scholen. Het is De School aan het hart gelegen deze manier van organiseren in het onderwijs grotere bekendheid te geven. Hiervoor is tenminste een volledig opgeleid persoon werkzaam bij De School (in dit geval de directeur) van groot belang.  ​Deze kan de kennisoverdracht van de SKM-methode verzorgen. SKM regelt o.a. de inspraak voor leerlingen, ouders en medewerkers van De School. Een zeer waardevolle pijler van het onderwijsconcept. Ook erg actueel in een samenleving waar segregatie veelvuldig voorkomt en het maar weinig scholen en organisaties lukt om daadwerkelijk inclusief te zijn.

 

logoVSVHet Verloskundig Samenwerkings Verband  Amsterdam West heeft met veel enthousiasme en hard werken de afgelopen twee jaren de sociocratische kringstructuur kunnen invoeren binnen ons VSV. Ons VSV in Amsterdam West is een groot VSV waarbij 16 verloskundige praktijken zijn aangesloten, en waarbij ook het ziekenhuis 1 van de grootste gynaecologie/verlosafdeling van Amsterdam heeft.

De afgelopen twee jaar heeft ons laten zien dat de sociocratie een manier is waarop we in het ingewikkelde veld binnen de geboortezorg een goede modus kunnen vinden. De besluiten die moeten worden genomen zijn gedragen, en het werken middels consent zorgt ervoor dat een ieder zijn eigen verantwoordelijkheid neemt in het slagen van de besluitvorming. Op deze manier komen we weer toe aan kwaliteit van zorg en de zwangere centraal zetten in de geboorte zorg, in plaats van vast houden aan alleen onze eigen belangen.
Het VSV wil de sociocratische kringstructuur borgen voor de toekomst  door middel van het opleiden van twee gespreksleiders opleiden die de Algemene Kring kan leiden.
Daarnaast wil dit VSV zich inspannen om een netwerk op te richten van gespreksleiders van VSV’s / IGO’s die de sociocratische methode toepassen binnen hun organisatie.

 

2020:

Logo deschoolDe School in Zandvoort realiseert een plaats waar leerlingen van 4 tot 14 jaar (tot het moment van het verlaten van de basisschool) ononderbroken hun talenten en bekwaamheden kunnen ontwikkelen. Om talenten maximaal te ontwikkelen en voor te bereiden op burgerschap, is De School georganiseerd volgens de Sociocratische Kringorganisatie Methode (SKM of sociocratie). SKM biedt praktische instrumenten om een veilige en krachtige leer- en leefplaats te creëren waarin iedere betrokkene (leerling, leerkracht, ouder) én authentiek én gelijkwaardig kan zijn.

De School wil een cursus ontwikkelen en uitvoeren 'Sociocratie voor ouders.' De wens is groot om kinderen via hun ouders ook thuis de gelegenheid te geven om in een kringgesprek met elkaar afspraken te maken en beslissingen te nemen. Op De School gaat dit al op deze manier.

Aan de hand van de ervaringen uit de pilot fase op De School wordt er vervolgens een vertaalslag gemaakt naar de doelgroep ouders in steden en dorpen. Hiervoor wordt de samenwerking met de gemeente Zandvoort gezocht. Daarna wordt gedacht aan verdere uitrol in het land.

Logo MeevaartIn De Meevaart Amsterdam staan meedoen, elkaar ontmoeten, leren, jezelf verder ontwikkelen en het in de praktijk brengen van je ideeën centraal. De Meevaart is een broedplaats. Een plek waar je met nieuwe ideeën kan experimenteren en waar je nieuwe wegen kunt vinden voor een meer harmonieuze en solidaire samenleving. Waar je mogelijkheden centraal staan en niet je belemmeringen. Waar je eigen belang en collectief belang kan laten samengaan.
De Meevaart is de huiskamer van de buurt. Mensen lopen er binnen voor een kop koffie, om elkaar te treffen of de krant te lezen. Om er te werken, te eten, aan activiteiten mee te doen of die te organiseren, of om te ontspannen.
Bewonersorganisaties en -initiatieven kunnen in De Meevaart ruimten gebruiken voor eigen activiteiten. In en om De Meevaart heeft zich een community ontwikkeld waaruit nieuwe initiatieven voor activiteiten gevormd en uitgevoerd worden.

Sinds 2012 is de programmering en het beheer van De Meevaart volledig in handen gelegd van de bewoners. Dit werd toen beschouwd als een sociaal experiment en kan tegenwoordig nog steeds zo beschouwd worden. Er is een kleine groep zzp-ers die betaald worden om de processen te ondersteunen en werkt voornamelijk met vrijwilligers. De algemeen manager is verantwoordelijk voor de gehele werkorganisatie en legt verantwoording af aan het bestuur. De Meevaart krijgt een basis subsidie voor het beheer en de programmering. Met aanvullende projectsubsidies kan specifieke ondersteuning worden gegeven. Met maatschappelijke partners (Amsterdammers, professionele organisaties, vrijwilligersorganisaties en/of de gemeente) dragen wij gezamenlijk bij aan een breed en laagdrempelig aanbod van activiteiten en ondersteuning in de (Indische) buurt.

In de afgelopen jaren is het sociale contact en de communicatie tussen de maatschappelijke partners die gebruik maken van de faciliteiten van De Meevaart minder geworden. De besluitvorming is onvoldoende transparant en ligt bij een beperkt aantal personen met als gevolg een te hoge werkdruk, waardoor maatschappelijke partners niet snel genoeg antwoorden krijgen.

Met de sociocratische kringorganisatiemethode willen we naar een besluitkrachtigere en slagvaardigere organisatie waar er meer bevoegdheden bij de verschillende domeinen komen te liggen. We zien dit als een keerpunt van werkorganisatie naar community en van klant-dienstverlener relatie naar coproducent relatie. Dit zou kunnen leiden tot een herpositionering van De Meevaart als een sociaal maatschappelijke HUB (centrum voor ontwikkeling, democratie en solidariteit).

Logo HersencentrumIn onze GGZ instelling in Noord Holland is het afgelopen jaar een pilot uitgevoerd om te ervaren of de sociocratische kringmethode zou passen bij onze organisatie. Er zijn 6 bestuurskring bijeenkomsten geweest onder begeleiding van het Sociocratisch Centrum Nederland. Dit is erg prettig verlopen en zeer goed beoordeeld. Vanuit de evaluatie kwam een positief geluid, waarin duidelijk meer medezeggenschap werd gevoeld. Er kwamen mooie initiatieven naar voren en er werd meer verbinding gevoeld met de organisatie en elkaar. Het past erg goed bij onze, vrij platte, organisatie waarin wij graag breed gedragen beleid willen voeren. Er kwam in de pilot naar voren dat het binnen de locatiekringen lastiger was om bijeenkomsten volgens de Sociocratische Kringorganisatie Methode (SKM) uit te voeren en dat hier meer begeleiding voor nodig is. Dit is erg passend bij het vervolg welke wij graag willen inzetten. We hebben besloten om de SKM door te voeren in onze organisatie en willen de volgende stappen zetten in het implementatieproces. We gaan fase 2 en 3 van de implementatie uitvoeren en hiervoor willen wij drie belangrijke stappen zetten, namelijk:

  • Begeleiding bij de locatiekringen. Er zijn in totaal 4 locatiekringen en 1 stafkring die wij graag willen scholen in het werken met consent, het denken vanuit de sociocratische kringmethode en het bekijken van beleid binnen hun locatie.
  • Het intern opleiden van minimaal één medewerker tot begeleider vanuit de SKM. Er wordt hiervoor gekozen, omdat wij graag de denkwijze voor de lange termijn in onze organisatie willen opnemen. Op termijn wordt er ook een tweede medewerker opgeleid. Wij willen niet dat het verwaterd en juist er zorg voor dragen dat de methode toegepast blijft.
  • Supervisie ontvangen op de toepassing van de SKM. Dit wordt in eerste instantie voornamelijk belangrijk geacht voor de twee medewerkers die zich verder gaan scholen.

Om bovenstaande vervolgstappen uit te voeren en de sociocratische kringmethode een sterke positie in onze organisatie te kunnen bieden, hebben wij een bijdrage gevraagd aan de Gerard Endenburg Foundation. Wij denken nog steeds dat deze methode aansluit bij onze visie, missie en doelstelling en dat onze organisatie aansluit bij de richtlijnen en criteria van uw foundation:

  • Stimuleren van innovatie door sociocratie
  • Betere zelfsturende teams in zorg en jeugdzorg, dankzij sociocratie
  • Sociocratie als basis voor gezond samenwerken binnen zorginstellingen

 

logo hbvHerenboeren project De Vlinderstrik heeft een financiële bijdrage toegezegd gekregen om de kosten van het project ‘Implementatie kringstructuur Herenboeren de Vlinderstrik’ te realiseren. Met dit project wil het bestuur structuur aanbrengen in de onlangs gestarte organisatie met als doel deze duurzaam en efficiënt te besturen en de zeggenschap van de leden te vergroten. Gedurende het oprichtingsjaar is gebleken dat er een flinke hoeveelheid werk verzet moest worden, momenteel komen er vooral veel taken bij de bestuursleden terecht. De bestuursleden hebben een veel te grote werklast en hebben er behoefte aan om taken te delegeren. Aan de andere kant zijn er voldoende enthousiaste leden die structureel een bijdrage willen leveren aan het draaien van onze boerderij. Gelijkwaardigheid in de besluitvorming is een belangrijke waarde die we willen borgen in onze organisatie. 

logo HVO ron“Met de oprichting van Stichting HVO Primair heeft men de keuze gemaakt om de medezeggenschap te organiseren met de Sociocratische Kringmethode. De structurele aandacht voor implementatie en borging heeft bij de oprichting veel aandacht gekregen, maar is in de loop der jaren verslapt. Er zijn duidelijk verschillen in de beleving van SKM binnen de verschillende kringen. Om hier een impuls aan te kunnen geven is er besloten om een nascholing te organiseren voor de regiobegeleiders.
De meerwaarde van de te volgen scholing, M2 Leiden van Teams + maatwerk is groot omdat de regiobegeleiders op deze manier tools kunnen gaan ontwikkelen om meer Sociocratisch binnen hun eigen regio’s leiding te kunnen geven. Naast de regiobegeleiders zullen ook een aantal OR en topkringleden kunnen deelnemen, om zo het gezamenlijk draagvlak van de gehele organisatie te vergroten.
De nascholing zal een boost geven aan het sociocratisch handelen in de regio. Dit zal op deze manier samen opgepakt worden met de intern scholingsmedewerker (mede op basis van een eerder door de GEF goedgekeurd project in 2019). In gezamenlijkheid kan er dan een visie en kader ontwikkeld worden, waar regiobegeleider, directeur en scholingsmedewerker uitvoering aan kunnen geven in de kringen. Samenvattend, de scholing zal de verdere implementatie en borging van SKM in de organisatie voor langere termijn mogelijk gaan maken. Wij zijn ons ervan bewust dat wij mede door de begeleiding en financiële ondersteuning van het SCN en GEF de kans voor ons groter is om dit SKM-project tot een succesvol einde te kunnen te brengen.”
Aldus Mathilde Nomden​, regio begeleider Drenthe, Groningen 

logo saxenburgh Het verloskundig samenwerkingsverband (VSV) Vechtdal is opgericht op 15 mei 2012 en betreft een samenwerking tussen eerste- en tweedelijnsverloskundigen, gynaecologen, kinderartsen en verpleegkundigen - aangesloten bij het Röpcke Zweers Ziekenhuis (RZZ) in Hardenberg, vanaf heden Saxenburgh Medisch Centrum - kraamzorgsamenwerkingsverband (KSV), en andere 1e lijns ketenpartners. Het VSV Vechtdal is verantwoordelijk voor het vaststellen en in de praktijk brengen van een verloskundig beleid in de regio van het verzorgingsgebied van het ziekenhuis genoemd, en draagt de eindverantwoordelijkheid voor de gezamenlijke activiteiten. Hierbij gaat het om het hele traject van de verloskundige zorg; dus vanaf preconceptioneel advies, tot en met het kraambed en afsluiting van de zorg.

Onder samenwerking wordt verstaan het afstemmen van afzonderlijke activiteiten, om ervoor te zorgen dat de juiste activiteit door de juiste persoon op het juiste moment en op de juiste plaats wordt verricht. De samenwerking in VSV Vechtdal verloopt goed en prettig, maar het nemen van besluiten verloopt stroperig en het uitvoeren van besluiten gaat traag, wat ten koste gaat van de kwaliteit van processen en dus de zorgverlening. En dat terwijl geboortezorg in de regio van groot belang is gezien regionale ontwikkelingen. Het meenemen van de achterban kan worden verbetert en er lijkt onvoldoende gelijkwaardigheid te bestaan binnen VSV Vechtdal VSV Vechtdal wil om deze reden de sociocratische kring methode (SKM) als middel gebruiken om de samenwerking te verbeteren door het realiseren van een open en transparante besluitvormingsstructuur, meer draagvlak en betrokkenheid voor genomen besluiten, en meer flexibiliteit van de VSV leden.
Het belang voor de samenleving en keten van zorg van VSV Vechtdal, het hebben en behouden van kwalitatief goede geboortezorg is voor Hardenberg e.o. van cruciaal belang. Om dit te realiseren is ondersteuning nodig om een professionalisering te bewerkstelligen die ten goede komt aan de waarden van zorg. En hoe waardevol is het dat waar de besluitvorming stroperig verloopt, de leden van het VSV unaniem tot het besluit kwamen dat het project onmisbaar is.

logo VSV den BoschIn de regio ’s-Hertogenbosch wordt al sinds geruime tijd samengewerkt in de verloskundige zorgketen. In 2003 is het Verloskundig Samenwerkingsverband (VSV) ’s-Hertogenbosch opgericht. Het doel was de zorg voor de zwangere vrouw, het kind en het gezin te verbeteren. In het VSV participeren eerste- en tweedelijnsverloskundigen, gynaecologen, kinderartsen, vertegenwoordigers van de kraamzorg en de GGD. In de loop van de jaren zijn er vele transmurale protocollen ontwikkeld. Binnen het bestuur was inmiddels kennisgenomen van de mogelijkheden die sociocratische besluitvorming zou kunnen bieden in onze verdere ontwikkeling. We willen constructief en efficiënter vergaderen en zorg dragen voor goed geregeld mandaat en draagvlak in de achterban.

logo the Sociocracy GroupDe Sociocracy Group organiseert opnieuw een aantal masterclasses voor gecertificeerde sociocratisch deskundigen en hen die daarvoor in opleiding zijn. Daarmee worden actuele ervaringen en inzichten m.b.t. de SKM uitvoeringspraktijk vertaald voor het gebruik door gecertificeerde sociocratisch deskundigen. Zodoende wordt er gewerkt aan na — en bijscholing van extern deskundige topkringleden en sociocratische vestigingen.

logo maia verloskundigenMaia, is een vereniging van Verloskundigen in de Gelderse Vallei. Het bestuur heeft samen met de leden de ambitie de structuur en besluitvorming binnen de vereniging vorm te willen geven door middel van de SKM.

Maia is een vereniging die bestaat uit 45 gepassioneerde verloskundigen. Zij zetten zich met veel zorg en liefde in om ouders een gezonde en stevige start te geven in het ouderschap en om baby’s een zo kansrijk mogelijke start te geven in een veilige omgeving. Verloskundige zijn vraagt een hoge mate van zelfstandigheid, flexibiliteit, bereikbaarheid, inzet en verantwoordelijkheid.

In de basis hebben wij dezelfde uitgangspunten en visie. In werkwijze en ideeën zijn er verschillen en zijn wij ook een tikkeltje eigenwijs en eigengereid. Dit kan soms nog wel eens de communicatie en besluitvorming in de weg zitten. Niet altijd lukt het ons aandachtig naar elkaar te luisteren, niet altijd komen beweegredenen en argumenten zuiver en helder op tafel en niet altijd gaat besluitvorming en communicatie op basis van gelijkwaardigheid en consent. Dit willen wij wel graag. Wij verwachten dat SKM hierin heel betekenisvol kan zijn. Door dit binnen Maia te implementeren wordt Maia als vereniging krachtiger, slagvaardiger en gezonder. Ook kunnen wij als verloskundigen onze verbeterde communicatie en besluitvorming op andere vlakken inzetten. Bijvoorbeeld met onze samenwerkingspartners in overleggen, maar ook in de spreekkamer met onze cliënten, in samenwerking met ketenpartners tijdens een overdracht van een bevalling en thuis aan de eettafel.

logoSCN

Het Sociocratisch Centrum Nederland wil haar online activiteiten uitbreiden. Als gevolg van de COVID crisis moet dit versneld gebeuren. Tegelijkertijd staan door dezelfde crisis de inkomsten sterk onder druk. We merken dat, hetgeen we de afgelopen twee maanden versneld online hebben ontwikkeld, aanslaat. Maar het vraagt ook veel extra ontwikkeltijd en promotie. Het is een kans om een nieuwe productcategorie te ontwikkelen. Daarmee kunnen we nieuwe klanten voor de Sociocratische Kringorganisatiemethode (SKM) vinden. De Nederlandse markt vraagt om een specifieke aanpak vanwege de eigen doelgroep en het eigen producten- en dienstenpakket. Samengevat gaat het om activiteiten op het gebied van: online promotie; Het verbeteren van het gebruiksgemak van de website; ontwikkelen van online (cursus)aanbod en daarvoor benodigde (technische) middelen.

logo HVO HVO Primair verzorgt Humanistisch vormingsonderwijs mbv 9 regiokringen en 160 docenten in het hele land. Ze werkt sinds 2009 met SKM. Nuray Stadt is (gecertificeerd) sociocratisch gespreksleider van de Landelijke Kring bestaande uit 18 leden. Vanuit die rol en functie is behoefte geconstateerd voor bij – en nascholing van de betrokkenen. De organisatie is voornemens om SKM te upgraden dmv nascholing voor de regiomanagers en het opleiden van een intern SKM deskundige. Het plan omvat ontwikkeling van sociocratisch gespreksleider tot intern sociocratisch scholingsdeskundige.

logoSCNHet Sociocratisch Centrum Nederland (Kring Samenleven) organiseert in het kader van haar 40 jarig bestaan een symposium onder het motto: “Hoe organiseren we vreedzaam samenleven?” Het is de bedoeling dat deelnemers door middel van een gezamenlijke onlinebijeenkomst (Zoom) ervaringen uitwisselen en ontdekken, dat vreedzaam samenleven, door toepassing van een succesvolle besluitvormingsmethode, genaamd consent, met elkaar op weg gaan naar een vreedzamer samenleven.

logo tsgFor the development of online communication and trainings the safety and quality of the 7 websites of TSG need to be improved. A global investment for the development of the TSG franchise.