2019:

logo the Sociocracy GroupTSG divisie Noord en Midden Europa vroeg en kreeg een financiële bijdrage toegezegd voor de ontwikkeling van een TSG office in Zwitserland .

Medio 2018 is er in Zwitserland een initiatief ontstaan voor de ontwikkeling van een TSG office Zwitserland. Dat betekent onder meer het begeleiden en opleiden van de deelnemers in het TSG office, als ook het meewerken aan marketing/publiciteit en het opzetten van lokale sociocratische dienstverlening zoals toepassing en scholing.

Het Kenniscentrum Kraamzorg is in 2012 opgeriKenniscentrum Kraamzorg logocht door de werkgevers- en werknemersorganisatie en heeft zich sindsdien steeds verder ontwikkeld. Mede omdat de insteek van de beide organisaties nog wel eens verschillend kunnen zijn, is een volgende stap in de ontwikkeling van de besluitvorming en het betrekken van de achterban noodzakelijk.
De bovenstaande argumentatie maakt duidelijk dat het bestuur op een kantelpunt staat. De eerste stap om deze omslag te maken is de invoer van een sociocratische besluitvorming en kringorganisatie. Bij de ketenpartners die bekend zijn met SKM via deelname in VSV’s zijn de ervaringen zeer positief.

logoLEODe coöperatie LEO bestaat uit 13 verloskundige praktijken in de regio Leiden en omstreken. De verloskundige praktijken leveren wijkgerichte zorg in zelfstandige praktijken.
De Coöperatie LEO is het huis van en voor alle verloskundigen (kring, verloskundigen in loondienst en waarnemers) werkzaam in de eerste lijn in de regio. Hier wordt monodisciplinair de visie op (integrale zorg) geformuleerd en voorbereid. Hier wordt de strategie bepaald om de visie op zorg te bewerkstelligen. LEO is het “geweten” voor de verloskunde in de regio.
Eind 2018 is er een oriëntatie geweest op Sociocratie. Naar aanleiding van deze oriëntatie heeft het sociocratisch centrum in voorjaar 2019 één ALV en een heisessie met het bestuur begeleid. De leden LEO zien in deze nieuw werkwijze een mogelijke oplossing voor het probleem van grote en kleine praktijken, de onduidelijke structuur en mandaat in de ledenraad.
Financiën om de volledige kosten te dragen ontbreken. De Coöperatie heeft geen co financiering, verloskundigen zijn afhankelijk landelijke tarieven voor verleende zorg.
Er wordt anno 2019 wel verwacht van verloskundigen dat zij participeren in allerlei overleg organen ( VSV’s, ROAZ, GGD, Gemeenten) dit zijn alle onbetaalde activiteiten. Het invoeren van sociocratische werkwijze is een wens van alle praktijken. Met de financiële bijdrage van de GEF is LEO in staat dit op een goede wijze te implementeren.

Transisitor printAls vervolg op een eerdere aanvraag heeft Jette Schneider van Transistor een vervolgaanvraag ingediend en goedgekeurd gekregen.
Jette: “Via alle drie de modules heb ik veel kennis verworven en heb ik deze op een positieve en inspirerende wijze gebruikt om, onder ander, TimeWindow als organisatie door te ontwikkelen. Graag wil ik me verder scholen tot sociocratisch scholings- en organisatiedeskundige.
Het doel van mijn eerste aanvraag bij uw Foundation was, om de Sociocratische methodes binnen lopende projecten van Stichting Transistor in te zetten of zelf te implementeren. Alle projecten van onze stichting richten zich op het versterken van de podiumkunstenaars en hun positie binnen de huidige, zeer gefragmenteerde en precaire werkomstandigheden en leveren een bijdrage aan de innovatie van de bestaande organisatiemodellen binnen de podiumkunsten. Ik merk dat ik me zeer goed in de materie van de Sociocratie kan vinden.
Het doel van deze tweede fase van SKM training is om TimeWindow verder te begeleiden in de implementatie van de SKM. Daarbij wil ik mezelf verder scholen in mijn leiderschapsstijl en rol als begeleider van innovatieve organisatietrajecten en dynamische groepsprocessen. Met meer verdieping en daadkracht voor de uitvoering van de SKM, wil ik graag ook andere professionele wegen in kunnen slaan. Als laatst zie ik een duidelijke toegevoegde waarde om me naar buiten kunnen positioneren als een persoon, die trajecten kan begeleiden in de SKM, juist ook buiten de podiumkunsten.
De SKM principes en methodes liggen in lijn met hoe ik graag met mensen samenwerk en ook in lijn met de wijze waarop ik met mijn projecten graag invloed uitoefen op de samenleving of op de creatie van producten/projecten.”

Amsterdam UMC, locatie VUmcLogo Amsterdam UMC, Afdeling Midwifery Science, gaat een zgn Swingstudie doen. Deze studie beoogt een multidisciplinair leernetwerk op te zetten om de kwaliteit van de geboortezorg te verbeteren waarin cliënten een belangrijke rol hebben.
Logo Amsterdam Public HealthEen cruciaal onderdeel van de SWING studie bestaat uit pilot multidisciplinaire intervisiegroepen in Hoorn en Amsterdam.
Voor de intervisiegroep in Amsterdam hebben wij een voorzitter bereid gevonden die deze groep wil leiden op Sociocratische wijze. Logo AVAGBinnen Amsterdam is veel belangstelling voor deze benadering om de samenwerking te verbeteren. De ervaringen met de pilot intervisiegroep en de leerpunten die opgedaan worden zullen vastgelegd worden in een Handboek Intervisie Integrale Geboortezorg. Op deze manier zal de sociocratische benadering in de regio en landelijk bekendheid krijgen. Al tijdens de SWING studie zullen ervaringen opgedaan in de intervisiegroep gedeeld worden met andere zorgverleners in regio Amsterdam en Noordwest Nederland. De verwachting is dat meerdere intervisiegroepen opgezet zullen worden op basis van de ervaringen in de SWINGstudie.

Een kleinschalige GGZ organisatie in Noord-Holland is een pilot gestart met de Sociocratische kringorganisatiemethode.  De SKM geeft inspraak aan alle medewerkers en creëert draagvlak voor organisatiebreed beleid. De pilot heeft als doel om gezamenlijk met medewerkers te onderzoeken of de SKM interessant is om in te zetten ter versterking van de organisatie.

logo VSVHet verloskundig samenwerkingsverband Amsterdam West heeft de ambitie om de structuur en besluitvorming binnen haar VSV vorm te willen geven door middel van de SKM.

Het betreft een groot VSV in Amsterdam West waarbij 16 verloskundigenpraktijken en 1 ziekenhuis zijn aangesloten. Een VSV wat na een bewogen tijd vraagt om een nieuwe impuls voor de samenwerking en daarmee het werken aan kwaliteit van zorg. De implementatie van de SKM geeft naar verwachting de handvaten om te werken aan draagvlak, breed gedragen besluiten en daarmee de slagkracht die het VSV nodig heeft.

logo SCNNa een aantal jaren ervaring te hebben opgedaan met de sociocratische franchise, een juridische samenwerkingsvorm van zelfstandig ondernemers, met een eigen rechtspersoon, heeft het SCN behoefte aan verdere juridische aanscherping. Dit betreft met name het juridisch borgen van het intellectueel eigendom van de SKM.

Deze aanvraag is dus in feite een vervolg op een eerder, in 2015, goedgekeurd project. Naar aanleiding van de opgedane ervaringen wil men de juridische basis verstevigen.

 

2018:

Logo vsv twenteHet Verloskundig Samenwerkingsverband (VSV) Twente bestaat uit ongeveer 200 actieve geboortezorgprofessionals: Gynaecologen, Kinderartsen, Klinisch Verloskundigen, Eerstelijnsverloskundigen, Kraamzorg, Medisch Spectrum Twente (Enschede), Ziekenhuis Groep Twente (Almelo/Hengelo), GGD Twente JGZ. Binnen het VSV Twente is de acute verloskunde in Hengelo opgeheven en geconcentreerd in Enschede en Almelo. De samenwerking en vertrouwensrelatie onder VSV-leden is mede dankzij het ‘Klein en Fijn project’ goed. Er is een duidelijke bestuursstructuur. Alle aangesloten VSV-leden worden vertegenwoordigd in de ledenraad en daarnaast is er een klein, slagvaardig bestuur.

De ledenraad van het VSV Twente wil slagvaardiger besluiten nemen en de betrokkenheid van de leden bij het VSV vergroten. Ook moet er meer draagvlak komen voor de besluiten bij de leden en wil het bestuur adequater omgaan met de spanningen tussen partners in het VSV. Zij hebben het Sociocratisch Centrum Nederland gevraagd om hen hierbij te ondersteunen.

CliplogoHet Cliënten Informatie punt (Clip), onderdeel van de Regenboog Groep in Amsterdam heeft een aanvraag goedgekeurd gekregen voor negen workshops sociocratisch vergaderen en werken binnen het Clip. Waarmee men de medewerkers en vrijwilligers beter hoopt te kunnen toerusten in het vergaderen en de daarbij horende besluitvorming en de gelijkwaardigheid van de medewerkers en de vrijwilligers te bevorderen.

Logo SymbiosisSymbiosis Vzw (“Symbiosis”) is een burgerinitiatief, ontstaan in 2012 vanuit de zoektocht naar een warme, autonome manier van leven, wonen en zorg tijdens de 2e levenshelft, een betrouwbaar en solide alternatief dat focust op solidariteit en duidelijke ethische en deontologische waarden ten opzichte van de meer vastgoed-gedreven organisaties die de markt nu overspoelen. Het uiteindelijke doel is langdurig welbehagen en zorgvertraging.

Symbiosis ziet de Sociocratische Kringorganisatiemethode als versterking en bewaking van het Symbiosis-gedachtengoed. En wil zich daar verder in bekwamen en de methode invoeren. Het doel is om doorheen de hele organisatie te komen tot een gedragen structuur, waar plaats is voor elkeens bekommernissen én sterkten. Waar geluisterd wordt en samen gezocht wordt naar wat best is voor zowel de organisatie als haar gebruikers. Anders dan vele andere woon-initiatieven waar zonder input van de basis beslist wordt over diens wel en wee.

logo soup en zoEen horeca onderneming Soup en Zo in Amsterdam, die al eerder een projectaanvraag (als pilot) goedgekeurd had gekregen wil graag een vervolg en verbreding voor de hele organisatie. Dwz meerdere kringen worden geschoold, de gespreksleiders krijgen intervisie en voor alle medewerkers wordt een inhouse training georganiseerd.

aszEen samenwerkingsproject van het Albert Schweitzer ziekenhuis Dordrecht, in de geboortezorg, gericht op integrale samenwerking, het slagvaardiger besluiten nemen en de betrokkenheid van de leden vergroten. Meer draagvlak voor de besluiten en adequater omgaan met spanningen tussen partners in het VSV. Door middel van implementatie SKM: startbijeenkomst, begeleiden van ledenraadvergaderingen, training van bestuursleden en ledenraadleden. Begeleiden van achterban overleggen, coaching van gespreksleiders, advisering met betrekking tot rechtsvorm en statuten.

Transisitor Een project in de kunstensector, Stichting Transistor Rotterdam, met als hoofddoel van dit ontwikkelproject om de reeds geinitieerde stappen voor een nieuw organisatiemodel voor podiumkunstenaars verder uit te werken en te verdiepen, alles met het oog op het versterken van de positie van de kunstenaar binnen de huidige werkomstandigheden en het leren van een bijdrage ter innovatie van de bestaande organisatiemodellen binnen de podiumkunsten. Voor het ontwikkeltraject wil dit project de Sociocratie in de vormgeving van werkmethodes, diensten en organisatiestructuren implementeren. In overleg gaat het project op zoek naar de goede route met betrekking tot  trainingsprogramma's zodat deze goed aansluiten bij projectplanning en behoeftes. De eerste keuze daarin is de deelname aan opleiding en intervisie gericht op sociocratisch vergaderen en teamleiding en toepassing.

2017:
Gericht op de verdere invoering, scholing en inbedding van de Sociocratische Kringorganisatie Methode in de twee betrokken moederorganisaties van een samenwerkingsproject. 

Gericht op verduidelijking verantwoordelijkheden en onderlinge samenwerking, betere raadpleging van de achterban bij de beleidsvorming, slagvaardiger kunnen besluiten, groter draagvlak voor en snellere implementatie van beleid en sterker eigenaarschap van alle betrokken bij het Verloskundig Samenwerkingverband (VSV), door nadere kennismaking met, implentatie van en scholing in en intervisie op de Sociocratische Kringorganisatie Methode.

Gericht op nadere kennismaking, begeleiding, scholing, intervisie in het leren toepassen van de Sociocratische Kringorganisatie Methode in een horeca onderneming. Met het doel om de medewerkers meer te betrekken bij belangrijke beleidsbeslissingen zoals hoe sturing aan de winkels te geven en aan de onderlinge taakverdelingen. Passend bij het zelfsturend werken wat er in de verschillende vestigingen al gebeurt.

Gericht op begeleiding, scholing en intervisie in het leren werken met de Sociocratische Kringorganisatie Methode in een Verloskundig Samenwerkingverband (VSV)

Gericht op het leren gelijkwaardig samen te werken, met toepassing van de sociocratische kringorganisatiemethode (SKM) in een organisatie, een educatief centrum, die zich richt op het zo zelfstandig mogelijk leren functioneren van bewoners in de maatschappij.

Gericht op scholing, begeleiding en intervisie in het verder leren toepassen van de sociocratische kringorganisatiemethode (SKM) in een eerstelijns verloskundig samenwerkingsverband.

Het verder scholen van bewoners/huurders en het begeleiden in het zich verder eigen maken van de sociocratische wijze van besluiten.

Een initiatief van een individu om zich verder te bekwamen in de sociocratische kringorganisatiemethode (SKM) en de toepassing daarvan in een lokale situatie in India. Dit project wordt aangevuld met ondersteuning in het verkrijgen van certificering als sociocratische deskundige om samen met anderen te komen tot de oprichting van een Office in India.

 

2016:
Een aanvraag gericht op het implementeren van de sociocratische methode in een nieuw vorm te geven Verloskundig Samenwerkings Verband. En daarmee het vormgeven van een gezamenlijke visie en missie en organisatie van de ketenzorg voor een optimale geboortezorg.

Een aanvraag gericht op de productie van een boek over sociocratie in het duits om op die manier meer mensen in het duitstalig gebied in aanraking te brengen met de sociocratische kringorganisatie methode en besluitvorming.

Een aanvraag gericht op het vergroten van de capaciteit van het aantal deskundigen op het gebied van sociocratie. In dit geval gericht op de doelgroep groepswonen.

2015:
Een aanvraag gericht op het ontwikkelen van een sociocratische franchisemodel, waarmee unieke en zelfstandige rechtspersonen (individuen, organisaties etc.) kunnen samenwerken in een (kring)organisatie. 

2014/2015:
Twee aanvragen gericht op het vergroten van de capaciteit van het aantal deskundigen op het gebied van sociocratie. Hierdoor kunnen meer bedrijven en instellingen, die geïnteresseerd zijn in de invoering van de sociocratische kring organisatie methode, begeleid worden.