2018:

Logo vsv twenteHet Verloskundig Samenwerkingsverband (VSV) Twente bestaat uit ongeveer 200 actieve geboortezorgprofessionals: Gynaecologen, Kinderartsen, Klinisch Verloskundigen, Eerstelijnsverloskundigen, Kraamzorg, Medisch Spectrum Twente (Enschede), Ziekenhuis Groep Twente (Almelo/Hengelo), GGD Twente JGZ. Binnen het VSV Twente is de acute verloskunde in Hengelo opgeheven en geconcentreerd in Enschede en Almelo. De samenwerking en vertrouwensrelatie onder VSV-leden is mede dankzij het ‘Klein en Fijn project’ goed. Er is een duidelijke bestuursstructuur. Alle aangesloten VSV-leden worden vertegenwoordigd in de ledenraad en daarnaast is er een klein, slagvaardig bestuur.

De ledenraad van het VSV Twente wil slagvaardiger besluiten nemen en de betrokkenheid van de leden bij het VSV vergroten. Ook moet er meer draagvlak komen voor de besluiten bij de leden en wil het bestuur adequater omgaan met de spanningen tussen partners in het VSV. Zij hebben het Sociocratisch Centrum Nederland gevraagd om hen hierbij te ondersteunen.

CliplogoHet Cliënten Informatie punt (Clip), onderdeel van de Regenboog Groep in Amsterdam heeft een aanvraag goedgekeurd gekregen voor negen workshops sociocratisch vergaderen en werken binnen het Clip. Waarmee men de medewerkers en vrijwilligers beter hoopt te kunnen toerusten in het vergaderen en de daarbij horende besluitvorming en de gelijkwaardigheid van de medewerkers en de vrijwilligers te bevorderen.

Logo SymbiosisSymbiosis Vzw (“Symbiosis”) is een burgerinitiatief, ontstaan in 2012 vanuit de zoektocht naar een warme, autonome manier van leven, wonen en zorg tijdens de 2e levenshelft, een betrouwbaar en solide alternatief dat focust op solidariteit en duidelijke ethische en deontologische waarden ten opzichte van de meer vastgoed-gedreven organisaties die de markt nu overspoelen. Het uiteindelijke doel is langdurig welbehagen en zorgvertraging.

Symbiosis ziet de Sociocratische Kringorganisatiemethode als versterking en bewaking van het Symbiosis-gedachtengoed. En wil zich daar verder in bekwamen en de methode invoeren. Het doel is om doorheen de hele organisatie te komen tot een gedragen structuur, waar plaats is voor elkeens bekommernissen én sterkten. Waar geluisterd wordt en samen gezocht wordt naar wat best is voor zowel de organisatie als haar gebruikers. Anders dan vele andere woon-initiatieven waar zonder input van de basis beslist wordt over diens wel en wee.

logo soup en zoEen horeca onderneming Soup en Zo in Amsterdam, die al eerder een projectaanvraag (als pilot) goedgekeurd had gekregen wil graag een vervolg en verbreding voor de hele organisatie. Dwz meerdere kringen worden geschoold, de gespreksleiders krijgen intervisie en voor alle medewerkers wordt een inhouse training georganiseerd.

aszEen samenwerkingsproject van het Albert Schweitzer ziekenhuis Dordrecht, in de geboortezorg, gericht op integrale samenwerking, het slagvaardiger besluiten nemen en de betrokkenheid van de leden vergroten. Meer draagvlak voor de besluiten en adequater omgaan met spanningen tussen partners in het VSV. Door middel van implementatie SKM: startbijeenkomst, begeleiden van ledenraadvergaderingen, training van bestuursleden en ledenraadleden. Begeleiden van achterban overleggen, coaching van gespreksleiders, advisering met betrekking tot rechtsvorm en statuten.

Transisitor Een project in de kunstensector, Stichting Transistor Rotterdam, met als hoofddoel van dit ontwikkelproject om de reeds geinitieerde stappen voor een nieuw organisatiemodel voor podiumkunstenaars verder uit te werken en te verdiepen, alles met het oog op het versterken van de positie van de kunstenaar binnen de huidige werkomstandigheden en het leren van een bijdrage ter innovatie van de bestaande organisatiemodellen binnen de podiumkunsten. Voor het ontwikkeltraject wil dit project de Sociocratie in de vormgeving van werkmethodes, diensten en organisatiestructuren implementeren. In overleg gaat het project op zoek naar de goede route met betrekking tot  trainingsprogramma's zodat deze goed aansluiten bij projectplanning en behoeftes. De eerste keuze daarin is de deelname aan opleiding en intervisie gericht op sociocratisch vergaderen en teamleiding en toepassing.

2017:
Gericht op de verdere invoering, scholing en inbedding van de Sociocratische Kringorganisatie Methode in de twee betrokken moederorganisaties van een samenwerkingsproject. 

Gericht op verduidelijking verantwoordelijkheden en onderlinge samenwerking, betere raadpleging van de achterban bij de beleidsvorming, slagvaardiger kunnen besluiten, groter draagvlak voor en snellere implementatie van beleid en sterker eigenaarschap van alle betrokken bij het Verloskundig Samenwerkingverband (VSV), door nadere kennismaking met, implentatie van en scholing in en intervisie op de Sociocratische Kringorganisatie Methode.

Gericht op nadere kennismaking, begeleiding, scholing, intervisie in het leren toepassen van de Sociocratische Kringorganisatie Methode in een horeca onderneming. Met het doel om de medewerkers meer te betrekken bij belangrijke beleidsbeslissingen zoals hoe sturing aan de winkels te geven en aan de onderlinge taakverdelingen. Passend bij het zelfsturend werken wat er in de verschillende vestigingen al gebeurt.

Gericht op begeleiding, scholing en intervisie in het leren werken met de Sociocratische Kringorganisatie Methode in een Verloskundig Samenwerkingverband (VSV)

Gericht op het leren gelijkwaardig samen te werken, met toepassing van de sociocratische kringorganisatiemethode (SKM) in een organisatie, een educatief centrum, die zich richt op het zo zelfstandig mogelijk leren functioneren van bewoners in de maatschappij.

Gericht op scholing, begeleiding en intervisie in het verder leren toepassen van de sociocratische kringorganisatiemethode (SKM) in een eerstelijns verloskundig samenwerkingsverband.

Het verder scholen van bewoners/huurders en het begeleiden in het zich verder eigen maken van de sociocratische wijze van besluiten.

Een initiatief van een individu om zich verder te bekwamen in de sociocratische kringorganisatiemethode (SKM) en de toepassing daarvan in een lokale situatie in India. Dit project wordt aangevuld met ondersteuning in het verkrijgen van certificering als sociocratische deskundige om samen met anderen te komen tot de oprichting van een Office in India.

 

2016:
Een aanvraag gericht op het implementeren van de sociocratische methode in een nieuw vorm te geven Verloskundig Samenwerkings Verband. En daarmee het vormgeven van een gezamenlijke visie en missie en organisatie van de ketenzorg voor een optimale geboortezorg.

Een aanvraag gericht op de productie van een boek over sociocratie in het duits om op die manier meer mensen in het duitstalig gebied in aanraking te brengen met de sociocratische kringorganisatie methode en besluitvorming.

Een aanvraag gericht op het vergroten van de capaciteit van het aantal deskundigen op het gebied van sociocratie. In dit geval gericht op de doelgroep groepswonen.

2015:
Een aanvraag gericht op het ontwikkelen van een sociocratische franchisemodel, waarmee unieke en zelfstandige rechtspersonen (individuen, organisaties etc.) kunnen samenwerken in een (kring)organisatie. 

2014/2015:
Twee aanvragen gericht op het vergroten van de capaciteit van het aantal deskundigen op het gebied van sociocratie. Hierdoor kunnen meer bedrijven en instellingen, die geïnteresseerd zijn in de invoering van de sociocratische kring organisatie methode, begeleid worden.