1. Als kringen in een vijver (GEF introductie)

In 1970 introduceert Gerard Endenburg (1933) de Sociocratische Kringmethode. Een methode die hij continu verder ontwikkelt. Hij deelt zijn inzichten in diverse publicaties, presentaties en ook als bijzonder hoogleraar (Maastricht).

In 1977 ziet het Sociocratisch Centrum Nederland (SCN) het licht.
In 2012 start de Gerard Endenburg Foundation (GEF), gericht op ondersteuning bij sociocratische initiatieven voor sociale innovatie.
In 2013 start The Sociocracy Groep (TSG) gericht op wereldwijde verspreiding.

Zoals kringen in de vijver, na de kiezelsteen, verspreidt de sociocratische gedachte zich. Ook internationaal: Canada, USA, Oostenrijk, Frankrijk, België kennen hun eigen Offices. Zij werken samen in TSG. In Duitsland en Zwitserland zijn Offices in oprichting. Inmiddels zijn gecertificeerde sociocratisch deskundigen van TSG actief in 16 landen (2017).
Zoals kringen in een vijver…

Gerard Endenburg: ‘GEF wil organisaties helpen bij veranderingsprocessen.’

 

2. Samenleven is overleven (Betekenis)

De wereld is in verwarring. Op alle fronten, alle domeinen. Er is behoefte aan efficiëntere sturing, betere besluitvorming en verantwoorde keuzes. Met ruimte voor de menselijke maat en persoonlijke betrokkenheid.
De Sociocratische Kringmethode voorziet in die behoefte. Een methode op basis van individuele gelijkwaardigheid. Gelijkwaardig, maar niet gelijkvormig. Niet de meeste stemmen tellen maar elke stem telt mee. Sociocratie gaat om zeggenschap, consent en argumenten.
Alles hangt met alles samen. Leven is samenleven, samenleven is overleven.


Gerard Endenburg: ‘Sociocratie is een reddingsboei voor de samenleving’

 

3. Dubbele koppeling essentieel (Kringmethode)

Elke organisatie, elk bedrijf, school of overheid bestaat uit kringen die binnen de grenzen van de organisatiedoelstellingen (semi)autonoom opereren, én samenwerken. Elke kring bestaat uit mensen van een specifieke afdeling of taakgroep. Zoals productie, verkoop, beleid, administratie, klantcontact, docenten, ondersteunend personeel et cetera.
Kringen komen met een zekere regelmaat bij elkaar, om beleid te bepalen, en de voortgang te meten en om zonodig bij te sturen. Ook kiest elke kring afgevaardigden om de eigen kring te vertegenwoordigen in bijeenkomsten van andere kringen.
Zo zijn alle kringen verbonden.
Die organisatiebrede verbondenheid - dubbele koppeling - is essentieel. 
Ook kiest elke kring haar eigen gespreksleider.

Gerard Endenburg: ‘We kunnen niet op een andere manier met elkaar omgaan’

 

4. Besluitvorming met draagvlak (Consent & besluitvorming)

Het consentbeginsel is een van de vier pijlers van de Sociocratische Kringmethode.
Consent is wezenlijk anders dan consensus. Waar consensus uitgaat van volledige instemming, staat consent voor instemming zonder overwegende en beargumenteerde bezwaren. 
Je hoeft het niet 100% eens te zijn, maar als je er mee kunt leven, accepteer je het voorstel ‘met consent’. 

Heb je wel overwegende bezwaren, dan worden die meegenomen in een aangepast voorstel zodanig dat je wel je consent kan geven.
Het consentbeginsel leidt in de praktijk tot betere besluiten en grotere betrokkenheid.

Gerard Endenburg: ‘Je geeft iedereen gelegenheid om bezwaren in te dienen’

 

5. Gelijkwaardig in zeggenschap (Hiërarchie & Individu)

Gerard Endenburg staat aan de wieg van de Sociocratische Kringmethode, die hij in 1970 invoerde en doorontwikkelde in zijn eigen bedrijf (Endenburg Elektrotechniek).
De belangrijke motivatie: zijn beredeneerde weerstand tegen autocratisch leiderschap, tegen onevenwichtige besluitvorming.
Zijn overtuiging is dat een organisatie beter functioneert als er ruimte is voor serieuze zeggenschap van de individuele medewerkers.
Zeggenschap op basis van gelijkwaardigheid door consent.

Gerard Endenburg: ‘Niemand wil ontkend worden’

 

6. De Gerard Endenburg Foundation
Op weg naar een betere samenleving (GEF movie)

Samenhang in beeld

Deze 'totaal'-film gaat in op de belangrijkste pijlers die het fundament vormen van onze Foundation en de Sociocratische Kringorganisatie Methode (SKM). U kunt elke pijler ook als kort zelfstandig filmpje zien; deze overall montage benadrukt de samenhang als geheel.

De film geeft u - in 19 minuten - een beeld van de Gerard Endenburg Foundation, van het waarom, het waartoe en het hoe van onze activiteiten.

De GEF steunt..

De Foundation biedt de mogelijkheid voor (financiële) ondersteuning van organisaties die met de SKM werken, en zich daarin verder willen ontwikkelen.
Organisaties die nog niet met de SKM werken, maar dit wel overwegen, zijn welkom bij het Sociocratisch Centrum Nederland voor een gratis adviesgesprek met een sociocratisch adviseur. Wanneer dit advies leidt tot concrete scholings- of begeleidingsactiviteiten, kan men kunt u alsnog een beroep doen op financiële ondersteuning vanuit de Foundation.

Steunt u de GEF?

De inzet van de Gerard Endenburg Foundation wordt bepaald door de beschikbare financiële middelen. Daarin zijn wij mede afhankelijk van inkomsten van derden, zoals sponsoring, donaties en legaten. Op die manier kunt ook u bijdragen aan de realisering van sociale innovatie via de SKM. Een belangrijke stap op weg naar een betere samenleving.