Print

Mooier samen leven op basis van gelijkwaardigheid
De Gerard Endenburg Foundation stimuleert en ondersteunt initiatieven die onze samenleving leefbaarder en mooier maken door de gelijkwaardigheid van alle mensen voorop te stellen. Onze stichting draagt graag bij in kennis of financiën aan projecten waarbij de sociocratische kringorganisatie methode (SKM) wordt toegepast en verder wordt ontwikkeld. Sociale innovatie, verbeterde vormen van participatie en sociale cohesie zijn daarbij voor ons sleutelwoorden.

Sociocratie als voorwaarde voor echte gelijkwaardigheid
Wanneer we om ons heen kijken in onze vooral democratisch georganiseerde wereld zien we snel de vele tekortkomingen van het democratische beginsel dat de meerderheid beslist voor ons allemaal. Op wereld- en landenniveau zien we ongelijke verdeling van welvaart en welzijn en sociale ongelijkheid. Maar ook in organisaties, bedrijven en samenwerkingsverbanden zijn scheve verdelingen van invloed en macht vooral regel en geen uitzondering.

Wie heeft kennisgemaakt met sociocratie en de Sociocratische Kringorganisatie Methode weet dat dit echt anders kan; echte gelijkwaardigheid in besluitvorming op basis van consent. Daardoor groeit onze creativiteit om problemen op te lossen en waarde toe te voegen. En hoewel Gerard Endenburg de SKM al in 1970 heeft ontwikkeld zijn het gedachtegoed en de toepassing ervan in de praktijk wat ons betreft nog lang niet wijd genoeg verspreid. We ondersteunen een sociale innovatie die zijn gelijke niet kent en die wereldwijd wordt gewaardeerd. Maar die tegelijkertijd te maken heeft met conditionering, organisatistructuren en gevestigde machtsposities en denkwijzen. Hiervoor is veel "ontwikkelingswerk" nodig; van wetenschappelijke onderbouwing en vertaling naar andere talen, tot proefprojecten die de kans krijgen zich in de praktijk te bewijzen.

Korte informatie over de  (Anbi) Stichting Gerard Endenburg Foundation (GEF)

opgericht op 4 oktober 2012.

gevestigd te Rotterdam

Het fiscaal nummer: 8520.63.490

Het bankrekeningnummer is: 
NL 36 ABNA 0612905276 tgv Gerard Endenburg Foundation 

Contactgegevens:

Postadres:
Gerard Endenburg Foundation,
Pr.Pieter Christiaanstraat 61,
3066 TB Rotterdam,
tav Prof. Dr. Ing. G. Endenburg

Coördinator: Jan Klomp 06- 55 32 44 63

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Bestuurssamenstelling:

Gerard Endenburg, voorzitter

Hans Wentink, secretaris

Piet Slieker, penningmeester

Jan Klomp, lid

 

Jaarverslag 2017 en Jaarplan 2018

Kijk hier voor het jaarverslag 2017 en jaarplan 2018

 

Beloningsbeleid

er zijn geen vacatiegelden; onkosten worden vergoed.

 

Doelstelling

De stichting GEF stelt zich tot doel:
Het genereren van (financiële) middelen ter bevordering van het algemeen welzijn van mensen, het stimuleren van onderzoek en ontwikkeling in theorie en praktijk op het gebied van sociale innovatie, sociale cohesie en participatie, alsmede het bevorderen van de leefbaarheid van de samenleving door het ondersteunen van samenwerking.


Dat doet de stichting door:

  1. het initiëren en financieel ondersteunen van onderzoek op het gebied van sociale innovatie, participatie en sociale cohesie van individuen, groepen en delen van de samenleving;
  2. bij te dragen aan de ontwikkeling van de sociale wetenschap;
  3. instrumenten te ontwikkelen, die de participatie en de leefbaarheid van individuen, groepen en delen van de samenleving bevorderen;
  4. sociale cohesie te stimuleren tussen verschillende bevolkingsgroepen.

 

Werkdoelstelling:

De GEF wil initiatieven, op het vlak van sociale innovatie en participatie en sociale cohesie stimuleren en ondersteunen;  in het bijzonder die projecten waarbij de sociocratisch kringorganisatie en besluitvormingsmethode wordt toegepast en ontwikkeld.


Verslag uitgeoefende activiteiten:

is opgenomen in jaarverslag 2017


Financiele verantwoording
:

balans en jaarrekening per 31 december 2017, inclusief toelichtingen