Jaarverslag 2015

Jaarplan 2016

Stichting

Gerard Endenburg Foundation

http://www.emmyfons.nl/category/interviews/&ei=1Ah5UsT5KYmo0QWCv4CoDA&bvm=bv.55980276,d.d2k&psig=AFQjCNHzx3gnbLEtZC887MS8dH6xoXXOjw&ust=1383750189808129">


Inhoud

1. Inleiding. 3

2. Visie. 4

3. Missie. 5

4. Doelstelling. 6

5. Organisatie. 7

6. Financiën. 8

7. Verslag 2015. 9

8. Beleid 2016. 11


1. Inleiding

De Stichting Gerard Endenburg Foundation is in oktober 2012 opgericht. De stichting is vernoemd naar Gerard Endenburg die een sociaal ontwerp, bestaande uit een besluitvormingsmodel, juridische structuur en beloningsmodel, ontwikkelde op basis van gelijkwaardigheid.

De vorming van dit model is mede vorm gegeven door zijn schoolperiode bij Kees Boeke op de Werkplaats Kindergemeenschap te Bilthoven. Het model is na deze periode verder ontwikkeld en met succes toegepast in diverse geledingen in de maatschappij, zowel in de profit als non-profit sector.

Midden jaren zeventig is Gerard Endenburg gestart met het verder verspreiden van het model, eerst nationaal en naderhand ook internationaal.

Op basis van het model promoveerde Gerard Endenburg in 1992 op het onderwerp Sociocratie als Sociaal Ontwerp. Tot voor kort beklede hij aan de Universiteit Maastricht een bijzondere leerstoel “de lerende organisatie, in het bijzonder de sociocratische kringorganisatie”.

Met de oprichting van de Stichting Gerard Endenburg Foundation is het mogelijk geworden om het algemeen welzijn van mensen te bevorderen middels het stimuleren van onderzoek en ontwikkeling in theorie en praktijk op het gebied van sociale innovatie, sociale cohesie en participatie van individuen, groepen en delen van de samenleving. Dit alles draagt, naar onze mening, bij aan het bevorderen van de leefbaarheid van de samenleving.

Het jaar 2015 was het tweede jaar waarin we de Foundation hebben gefunctioneerd. In dit jaar hebben we concreet drie projecten kunnen honoreren. Hiermee krijgt het werk van de Stichting echt gestalte.

Het bestuur

Januari 2016


2. Visie

Om de kwaliteit en bestuurbaarheid van ons leven en de samenleving te verbeteren is een vorm van organisatie nodig waarbij de menselijke waarden van het individu een gelijkwaardig belang hebben ten opzichte van andere waarden. Om hieraan een bijdrage te leveren heeft het bestuur van de Stichting Gerard Endenburg Foundation de visie dat individuen ongelijke, unieke personen zijn die bij de besluitvorming gelijkwaardig aan elkaar moeten zijn.


3. Missie

De oprichters van de Stichting Gerard Endenburg Foundation hebben jarenlang met Gerard Endenburg samengewerkt aan het ontwikkelen van een sociaal model vanuit een groeiend besef dat het gelijkwaardigheidsprincipe niet alleen waarde heeft voor organisaties maar ook voor individuen en delen van de samenleving. Dit heeft geleid tot een gemeenschappelijke missie:

“Een bijdrage leveren aan het bevorderen van de leefbaarheid van de samenleving door het stimuleren van onderzoek en ontwikkeling in theorie en praktijk op het gebied van sociale innovatie, sociale cohesie en participatie van individuen, groepen en delen van de samenleving ter realisatie van de visie.”


4. Doelstelling

Om realisatie van de missie mogelijk te maken heeft de Stichting Gerard Endenburg Foundation de volgende doelstelling geformuleerd:

“De Gerard Endenburg Foundation wil initiëren en initiatieven, van anderen, op het vlak van sociale  innovatie en participatie en sociale cohesie stimuleren en ondersteunen; in het bijzonder die projecten waarbij de sociocratische methode wordt toegepast en ontwikkeld.”


5. Organisatie

De organisatie van de Stichting Gerard Endenburg Foundation bestaat uit de Topkring van de Stichting. Deze Topkring bestaat thans uit 4 personen t.w.: de heren G. Endenburg (voorzitter), P. Slieker (penningmeester), J.C. Klomp (lid) en J.F. Wentink (secretaris).

De Topkring heeft besloten zich gedurende de opstartfase te laten ondersteunen door een extern sociocratisch organisatiedeskundige welke een adviesrol heeft.

Nu de organisatie vorm gegeven is heeft het bestuur besloten tot het aanstellen van een coordinator (als gedetacheerde) met als taak om het werk van de Foundation te coördineren, vergadering voor te bereiden, externe contacten te onderhouden, ingediende projecten te voorzien van een advies.

Tevens is een beroep gedaan op een extern bureau om de administratieve werkzaamheden uit te voeren.

* onder het proces van doelrealisatie wordt verstaan:

“Beschrijving van een primair (ruil)proces van een organisatie in negen stappen door twee achtereenvolgende procesopdelingen in invoer-, omvormings- en uitvoerproces.”


6. Financiën

Ook in 2015 mochten we een aantal schenkingen op onze rekening bijgeschreven zien worden, waarmee we 2015 met een positief saldo hebben kunnen afsluiten.

Ook zijn opnieuw een aantal schenkingen toegezegd, waarmee we in de pas lopen met de meerjarenplanning en de budgettering voor te honoreren projecten kan worden gecontinueerd.


7. Verslag 2015

Zoals eerder aangegeven is 2015 het jaar geweest waarin de Stichting Endenburg Foundation daadwerkelijk aan de slag kon gaan en een ander op basis van het opgestelde beleidsplan.  Gedurende het jaar heeft het bestuur, daarbij ondersteund door de coordinator, de plannen, zoals verwoord in het beleidsplan, verder uitgewerkt en vorm gegeven.

De website is volledig operationeel en biedt zowel potentiële ondersteuners als de te ondersteunen doelgroepen informatie over de Stichting Gerard Endenburg Foundation.
Gebleken is dat het aanvraagformulier goed werkt. Het aanvraagformulier, voorzien van bijlagen, wordt beoordeeld door de coordinator en aan de hand van een door hem opgesteld advies en checklist aan de Topkring voorgelegd.  Zo zijn er in 2015 drie projecten positief beoordeeld.

Zoals bij hoofdstuk 6 is aangegeven zijn ook in 2015 schenkingen toegezegd. Om de exploitatie voor 2016 mogelijk te maken heeft de Topkring een budget vrij gemaakt. Dit budget zal ten kosten gaan van de beschikbare middelen van 2016.

De jaarrekening 2015 is door de Topkring goedgekeurd en er is decharge verleend aan de penningmeester.

De Topkring heeft in 2015 de belangrijkste processen binnen de Stichting Gerard Endenburg Foundation besproken. Het gaat hierbij om de interne organisatie, het werven van fondsen en het ondersteunen van projecten. De Topkring heeft met dit proces van doelrealisatie op een verantwoorde wijze zichtbaar gemaakt welke acties ondernomen worden en hoe de uitkomsten van de acties verantwoord worden. Tussentijds zijn deze processen geevalueerd en waar nodig bijgesteld.

De GEF is  lid van een brancheorganisatie, de FIN.  Daarmee blijft de GEF goed op de hoogte van eisen die behoren bij een ANBI stichting en bij het zijn van een vermogensfonds.
De coordinator en een Topkringlid volgen de activiteiten van deze brancheorganisatie nauwgezet of gaan naar bijeenkomsten als dat relevant lijkt.
In 2015 is een aanvraag binnengekomen voor ondersteuning. Twee aanvragen van 2014 zijn in 2015 door de Topkring in behandeling genomen en positief beoordeeld. Ook de nieuwe aanvraag (van juni 2015) is positief beoordeeld aangaande het bedrag voor 2015. Voor de tweede tranche van het project is in eerste instantie een positieve intentie uitgesproken. In januari 2016 is ook hierover positief beslist.

Eind 2015 is er een eerste mailing verzonden naar ex donateurs/begunstigers van het SCN met het verzoek het werk van de Foundation te  ondersteunen. (met het SCN is afgesproken dat de GEF de verdere fondsenwerving van het SCN met het oog op ontwikkeling verder voor haar rekening neemt)

Het jaar 2016 wordt het tweede jaar dat we daadwerkelijk kunnen gaan functioneren in met name het ondersteunen van projecten. Steeds zal worden nagegaan of dat wat er georganiseerd is om een en ander in goed banen te leiden, bijvoorbeeld rond de aanvraagprocedure en de toetsingsprocedure, verbetering behoeft.

8. Beleid 2016

In de eerste jaren is de organisatie door het bestuur van de Stichting Gerard Endenburg Foundation ontwikkeld en opgezet. Dit traject wordt in 2016 voortgezet en waar nodig verbeterd.

De nadruk zal liggen op verdere uitwerking en bijsturing van de gestarte processen die voortgekomen zijn uit de processen van doelrealisatie, voor de organisatie zelf en voor de fondsenwerving.

De doelgroepen van de Stichting Gerard Endenburg Foundation zijn onder te verdelen in een tweetal groepen:

  1. Mensen en organisaties die steun nodig hebben.
  2. Mensen die de activiteiten van de Stichting, structureel en/of incidenteel, financieel willen ondersteunen.

In 2015 is besloten om prioriteit te leggen bij de tweede doelgroep. Om het werk van de Foundation goed en verder te onwikkelen is het van groot belang om er voor te zorgen dat de bekendheid met de Foundation bij deze doelgroep toeneemt.

In samenwerking met een communcatie bureau wordt hiervoor beleid ontwikkeld en vormgegeven.
Aandachtspunten hierbij zijn:
Een informatieve en wervende website
Mailingen naar contactpersonen in het netwerk

Interview van Gerard wat moet leiden tot plaatsbare artikelen in relevante (vak) bladen
en er wordt nagedacht over het maken van een film van Gerard en zijn leven met Sociocratie.

Daarnaast worden projecten nauwgezet gevolgd teneinde het beoogde rendement (ten aanzien van de doelstelling) te realiseren.

De GEF is lid van de brancheorganisatie voor vermogensfondsen, de FIN. In 2016 zal opnieuw worden beoordeeld of lidmaatschap van andere organisaties meer