Aanvragen

Onze Foundation ondersteunt
Wilt u ook dat we met elkaar samenleven, wonen en werken op basis van gelijkwaardigheid? Vraag dan voor uw project of activiteit financiële ondersteuning aan bij de Gerard Endenburg Foundation. Wij ondersteunen initiatieven en projecten in Nederland die bijdragen aan sociale innovatie, participatie en sociale cohesie en daarbij gebruik maken van de sociocratische kringorganisatie en besluitvormingsmethode of dat willen gaan gebruiken.

Voorbeelden van initiatieven en projecten
Voor de projecten die we ondersteunen kunt u bijvoorbeeld denken aan:

Sociocratie in het Lokale Bestuur
Ondersteuning van een gemeente of groep van gemeenten die de invoering van SKM zien als een goed instrument in het verbeteren van de participatie. “Hoe organiseer je sociocratische participatie van bewoners?” Onze ondersteuning kan dan resulteren in een ontwikkelde structuur en handreiking voor SKM in het Lokaal Bestuur.

Stimuleren van sociocratie binnen samenwerkingsverbanden in het Openbaar Bestuur
Samenwerking tussen meerdere provincies, landen en organisaties. Denk ook aan samenwerking van ngo’s met overheden en publiek-private samenwerkingsverbanden.

Interdisciplinair samenwerken in de medische sector
Voor de kwaliteit van zorg is betere samenwerking tussen medische beroepsgroepen steeds belangrijker. Hoe kunnen verschillende specialismen met verschillende culturen elkaar beter begrijpen? Sociocratisch denken en werken creëert en stimuleert gelijkwaardigheid en legt een perfecte basis voor positief samenwerken en kwaliteit.

Echte Duurzaamheid in de financiële sector
Hoe mooi zou het zijn als ook in de financiële sector het sociocratisch denken een plek krijgt. Graag ondersteunen we als foundation initiatieven die het gelijkwaardigheidsbeginsel en daarmee het duurzame denken in de financiële wereld verder willen brengen.

Stimuleren van innovatie door sociocratie
In ondernemingen en organisaties ontstaat echt innovatie vaak (dicht) op de werkvloer. De meeste goede ideeën stranden echter in de managementlaag in het midden. De sociocratische kringorganisatie is veel krachtiger en effectiever in het snel doorvoeren van innovatieve ideeën van de onderkant naar de top van organisaties. Welke ceo of bestuurder wil dat nu niet? Als foundation ondersteunen we graag de ontwikkeling van een ‘Stappenplan voor innovatie’, op basis van SKM.

En nog veel meer

Maar u kunt ook denken aan initiatieven die gericht zijn op:

 • Betere zelfsturende teams in zorg en jeugdzorg, dankzij sociocratie
 • Waarde toevoegen binnen publiek-private samenwerking door besluitvorming waarbij elke stem telt
 • Sociocratie als basis voor gezond samenwerken binnen Ziekenhuizen
 • Nieuw leiderschap = sociocratisch leiderschap = corrigeerbaar leiderschap = kwetsbaar leiderschap = mooi leiderschap

 

Hoe kunt u ondersteuning aanvragen?

Criteria voor aanvragen

Download de folder over het aanvragen van financiële ondersteuning

Attentie: we werken met deadlines voor het indienen van aanvragen: de eerstvolgende is 2 april 2019.
En de volgende daarna is 20 augustus.

We have made an English translation of our Application Form.
You can download it here.

Met onderstaand formulier kunt u een verzoek om financiële steun indienen bij Stichting Gerard Endenburg Foundation (GEF).


Het aanvraagformulier heeft ten doel het bestuur van het GEF de benodigde informatie te verschaffen omtrent:

 • Algemene informatie van de aanvrager;
 • De aard van het project waarvoor financiële steun wordt gevraagd, alsmede over de daaraan verbonden kosten;
 • De bijdragen of donaties die (eventueel) door andere instanties zijn toegezegd;
 • De eigen bijdrage die wordt geleverd;


De GEF neemt alleen aanvagen in behandeling die:

 • Passen binnen de doelstellingen van de GEF(lees daarom allereerst de richtlijnen en criteria zorgvuldig door)
 • Tenminste drie maanden voor aanvang van het project – compleet – zijn ingediend. (aangevangen of voltooide projecten komen niet voor steun in aanmerking.)
  EN:
 • Een financiële bijdrage van het GEF dekt nooit de volledige kosten van een project.
 • Een eigen bijdrage of co-financiering door andere partijen is een voorwaarde.
 • Een aanvraag kan slechts betrekking hebben op één project.
 • Rechtsgeldig is ondertekend, waarmee tevens wordt verklaard dat het formulier naar waarheid is ingevuld.

 

Download aanvraagformulier

Het bestuur van de stichting hanteert een aantal criteria bij de beoordeling van aanvragen:

 • De steun van Stichting GEF is met name gericht op concrete, benoembare projecten in de voorbereidende fase en heeft nimmer een permanent karakter.
 • De GEF verleent  financiële steun aan organisatorische verbanden *);  niet aan overheden of  aan instellingen waarbij  commerciële, politieke of religieuze doelen prevaleren boven het sociale belang.
*) onder organisatorische verbanden verstaan we mensen met een gemeenschappelijk doel, die een zekere mate van, aantoonbare, organisatie zijn aangegaan (werkgroep, projectgroep, vereniging, stichting, coöperatie, etc) en zich als zodanig verbonden weten met elkaar en met hun ambitie.
NB Dit betekent ook de GEF in principe geen financiële ondersteuning geeft aan individuen sec, er moet altijd een samenhang met het organisatorisch verband zijn, de financiële bijdrage moet als zodanig nodig zijn en bijdragen aan het grotere geheel.

De eerst volgende deadline voor aanvragen in 2019 is: 2 april!

Andere deadlines voor 2019 zijn: 20 augustus en 3 december!